Lời tri ân

Như những dòng sông, con rạch nhỏ đổ ra biển, làm cho biển luôn đầy tràn, cũng vậy những bố thí với tâm thiện lành của quý vị, hỗ trợ đời sống Phạm hạnh của người xuất gia hướng đến sự trọn vẹn trên con đường Giải Thoát. Sự tín tâm ấy không chỉ đến từ sự nghe và thấy mà còn đến sự thực hành của mỗi vị để nếm được hương vị của Lời dạy của Đức Phật. Chư Tăng hoan hỷ và tán than công đức vô lượng của những trái tim chân thành hướng đến sự bình an, giải thoát.

Nguyện cầu cho các phật tử an vui, hạnh phúc, hoà hợp và tăng trưởng trong Chánh Pháp

Với phước báu trong sự tu tập, nguyện cầu cho các thí chủ và gia đình luôn an vui trong Chánh Pháp. Nhất là tăng trưởng tín tâm nơi Tam Bảo để tiến đến sự thực hành Pháp, để tăng trưởng trí tuệ đoạn tận những lậu hoặc đi đến giải thoát Niết Bàn.

Mong tất cả chư thiên và loài người hoan hỷ với các thiện Pháp cúng dường

Mong tất cả chúng sanh được sự an vui, hạnh phúc và hoà hợp trong Chánh Pháp

Sabbe sattā sukhitā hontu
Sadhu! Sadhu! Sadhu!

Lành Thay! Lành Thay! Lành Thay 

Ban hộ Tăng xin cập nhập thiện tâm của các phật tử, thí chủ bố thí hỗ trợ đến xây dựng nơi trú xứ Chí Tâm Giải Thoát mà chúng tôi có cơ hội góp sức cùng mọi người hỗ trợ đến đời sống Phạm hạnh của các vị xuất gia.

Cập nhập đến ngày 20/3/2021

– Thân quyến sư cô Quyết Tâm: Sư cô Như Phúc, Diệu Mẫn, Diệu Hạnh, Nguyễn Thị Bích, Như Niệm, Tịnh Tâm, Lê Thị Hồng (Mẹ Như Niệm), Mẹ Tịnh Tâm

– Pt Hưng,  Gia Đình Trương Muội, Trương Quốc Cường, Trương Thu Hồng, Lê Thị Hồng.

– Cô Giá Walker, Anh Lý Phạm, anh Mỹ ( Cavin Lê), Hoa Nguyễn, Chị Kỳ Anh, Anh Lộc và Chị Thuý, Nguyên Như, Nguyên Trang, Châu Nguyễn, Chú Cang

– Lê Thị Hoà ( Mẹ sư cô Anavila), Thanh Tâm, Dương Khánh Ninh, Gđ Nhiên Đăng và Thuỳ Trang, Lê Hoàng Việt, Ha My Phung, Tuệ Đức.

– Nhóm Phật Tử cô Bích An 

Ban hộ Tăng xin cập nhập thiện tâm của các phật tử, thí chủ bố thí

Cập nhập danh sách tháng 3

– Gia Đình Nga My, Tú Hà 

– Gia Đình Ngọc Linh 

– Gia Đình Như Niệm 

Danh sách tháng 2

 – Gia Đình Nguyễn Yến

 – Gia Đình Ngọc Linh

– Gia Đình sư cô Từ Niệm